Το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος KEEP-ON
Υπότιτλος Υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την αποφυγή της σχολικής διαρροής των μεταναστών
Πρόγραμμα Erasmus+
Βασική Δράση KA2- Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
Δραστηριότητες Στρατηγικές συνεργασίες για την σχολική εκπαίδευση

Εισαγωγή
Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα KEEP ON έχει ως στόχο να αναπτύξει καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για να συνεισφέρει στην επαγγελματική ανάπτυξη επιμορφωτών και εκπαιδευτικών προκειμένου να καταστούν ικανοί στην διαχείριση της Πολιτισμικής Πολυμορφίας έτσι ώστε να επιτευχθεί η πρόληψη της σχολικής διαρροής των μεταναστών, των εθνικών μειονοτήτων, των προσφύγων και όλων όσων ζητούν άσυλο.

Το πρόγραμμα θα ενσωματώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση των νεαρών μεταναστών και των παιδιών των εθνικών μειονοτήτων για να κατανοούν έννοιες που έχουν σχέση με τον ‘εαυτό’, όπως είναι ο έλεγχος, ο αυτοέλεγχος, η αυτοπεποίθηση και η κοινωνική ταυτότητα. Στοχεύει επίσης να καλλιεργήσει στρατηγικές που βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να διαχειριστούν, όταν αξιολογούν τον εαυτό τους, την ‘αρνητική’ κοινωνική ταυτότητα που τυχόν τους προσδίνεται ως μέλη μιας μειονοτικής ομάδας.

Το πρόγραμμα θα εφαρμόσει καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, όπως είναι η Διαλεκτική Μάθηση ( μάθηση μέσω διαλόγου) και η Αλληλοδιδασκαλία για να βοηθήσει τους μαθητές να έχουν ενεργό ρόλο στην διδακτική-μαθησιακή διαδικασία και να δημιουργηθούν διαπολιτισμικά περιβάλλοντα στις σχολικές τάξεις.

Το KEEP ON θα ενσωματώσει αυτή την καινοτόμο αρχή σε όλα τα περιεχόμενα και τα προϊόντα που θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν με κάθε λεπτομέρεια κατά την διάρκεια του προγράμματος. Ανάμεσα τους θα συμπεριλαμβάνονται:

  • Διαδικτυακή Ψηφιακή Βάση Δεδομένων καλών πρακτικών και πηγών για την πρόληψη της διαρροής των μεταναστών μαθητών (IO.1).
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης για την πρόληψη της διαρροής των μεταναστών μαθητών στην Σχολική Εκπαίδευση (IO2).
  • Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο KEEP ON (IO3) με νέες προσεγγίσεις και καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους πρόληψης της Διαρροής των μεταναστών μαθητών στην Σχολική Εκπαίδευση.
  • Επαγγελματική Εργαλειοθήκη KEEP ON για τους εκπαιδευτικούς), που θα βασίζεται στις προσεγγίσεις και στις παιδαγωγικές μεθόδους του Εγχειρίδιου για την πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών(IO4).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.