Διαδικτυακή Ψηφιακή Βάση Δεδομένων

Διαδικτυακή Ψηφιακή Βάση Δεδομένων καλών πρακτικών και πηγών για την πρόληψη της διαρροής των μεταναστών μαθητών (IO.1)

Ο Στόχος αυτού του προϊόντος είναι να παράσχει μία πολύ εμπεριστατωμένη συλλογή από καλές πρακτικές, πολιτικές, μεθοδολογίες, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, πηγές και εργαλεία για την πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Αυτή η βάση δεδομένων θα δίνει την δυνατότητα σε όσους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενδιαφέρονται να εντοπίζουν τα υποστηρικτικά περιβάλλοντα και τις εκπαιδευτικές συνθήκες που θα τους βοηθήσουν στην πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών στη Σχολική Εκπαίδευση.

Η βελτίωση των περιεχομένων θα είναι συνεχής και θα διασφαλίζεται σε όλη την διάρκεια του προγράμματος μέσα από δραστηριότητες, όπως: συνεδριάσεις των επιτροπών των εμπειρογνωμόνων, επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συνεργασίες με τις ομάδες- στόχους, καταγραφή συμπερασμάτων από συνεδριάσεις, δραστηριότητες για την διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας, δημιουργία πνευματικών προϊόντων κλπ.

Εμπειρία, προϊόντα και μεθοδολογίες που προέκυψαν από εμπλοκή των συνεργατών σε προηγούμενα προγράμματα σχετικά με την πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών θα ενσωματώνονται στην Διαδικτυακή Ψηφιακή Βάση Δεδομένων. Επιπλέον, υπερσύνδεσμοι, ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες και περισσότερα δεδομένα θα παρέχονται για να διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα και την συνάφεια της Διαδικτυακής Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων.

Όλοι οι συνεργάτες θα αναλάβουν την ευθύνη να προσεγγίσουν κοινό, διασφαλίζοντας ανιχνεύσιμη διασύνδεση ανάμεσα στην Διαδικτυακή Ψηφιακή Βάση Δεδομένων και στις ιστοσελίδες των ιδρυμάτων τους και/ή σε εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η Διαδικτυακή Ψηφιακή Βάση Δεδομένων θα θεωρηθεί ότι έχει πετύχει τους στόχους του προγράμματος αν λειτουργεί ως:

  • Κόμβος διάχυσης: Πηγή σχετικής πληροφόρησης, καλών πρακτικών, περιεχομένων, πηγών και μεθοδολογιών στην πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών, με στόχο να καλλιεργήσει επίγνωση της σχετικότητας και της χρησιμότητας της.
  • Μέσον διαφήμισης για την προώθηση του προγράμματος, των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίσει την μεγαλύτερη δυνατή προσβασιμότητα στην ενημέρωση και συνεπώς την διαρκέστερη δυνατή επιρροή και βιωσιμότητα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.