Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο

Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο KEEP ON : καινοτόμες παιδαγωγικές μεθοδολογίες για την πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών στην Σχολική Εκπαίδευση.

Στόχος του Παιδαγωγικού Εγχειριδίου KEEP ON είναι να παράσχει αναλυτικές πληροφορίες, βασικές έννοιες, ορισμούς και καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών στην Σχολική Εκπαίδευση.

Η ανάπτυξη αυτού του προϊόντος θα βασισθεί στο θεωρητικό πλαίσιο και στις ικανότητες που αναδεικνύονται από στο πρόγραμμα κατάρτισης(O.2). Το Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, συμπληρωματικό άλλων πρακτικών προϊόντων του προγράμματος.

Το Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο θα παρέχει βαθιές γνώσεις συμπεριλαμβανομένων:

  • Θεωρητική εισαγωγή, προσεγγίσεις και γενικές έννοιες στην πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών.
  • Εμβάθυνση στις έννοιες και την μεθοδολογία με στόχο την κατανόηση και εφαρμογή τους από εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και συμβούλους εκπαίδευσης.
  • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθόδους αξιολόγησης.
  • Παράθεση εμπειριών που συνέβαλαν με επιτυχία στην πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών στην Σχολική Εκπαίδευση και μπορούν να εμπνεύσουν.
  • Χρήσιμες πληροφορίες, επιπλέον κείμενα και συστάσεις.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.