Επαγγελματική Εργαλειοθήκη

Επαγγελματική Εργαλειοθήκη KEEP ON για την πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών.

Η Επαγγελματική Εργαλειοθήκη θα αποτελείται από πηγές που θα δίνουν πρακτικές πληροφορίες για την άμεση εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στην πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών.

Η Επαγγελματική Εργαλειοθήκη θα συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο με δραστηριότητες που θα βασίζονται στο Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο KEEP ON. Θα περιέχει καινοτόμα εργαλεία που θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές στην πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών. Αυτές οι πρακτικές δραστηριότητες θα μπορούν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού στόχου και των δικαιούχων του προγράμματος. Επιπλέον, θα μπορούν να βρίσκουν εφαρμογή σε οργανισμούς, υπηρεσίες και άλλες σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η Επαγγελματική Εργαλειοθήκη KEEP ON θα αποτελεί μία πρακτική Ανοικτή Εκπαιδευτική Πηγή ( ΑΕΠ) που θα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς συμβούλους. Το πρακτικό περιεχόμενο, οι μεθοδολογίες, οι δραστηριότητες, τα μοντέλα και οι πηγές που θα περιέχει η Επαγγελματική Εργαλειοθήκη θα αποτελούν ένα βασικό εργαλείο που θα δοκιμάζεται και θα αξιολογείται κατά την πιλοτική περίοδο
.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.