Πρόγραμμα Κατάρτισης

Πρόγραμμα Κατάρτισης στην πρόληψη της διαρροής των μεταναστών μαθητών στην Σχολική Εκπαίδευση (IO2).

Στόχος είναι να σχεδιαστεί ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης που να προσδιορίζει και να αναπτύσσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στα προφίλ των επαγγελματιών που θα εμπλέκονται στην πρόληψη της Διαρροής των μεταναστών μαθητών στην Σχολική Εκπαίδευση. Επιπλέον θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που να βασίζεται στην Ευρωπαϊκή μεθοδολογία και τα εργαλεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ( European Credit system for Vocational Education & Training – ECVET).

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα κάνει εφικτή την μεταφορά και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της πρόληψης της Διαρροής των μεταναστών μαθητών στην Σχολική Εκπαίδευση. Επιπλέον, αυτό θα αποτελέσει ένα συμπληρωματικό εργαλείο στην ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Εγχειριδίου και της Επαγγελματικής Εργαλειοθήκης του προγράμματος.

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών θα ξεκινήσει με την δημιουργία του θεωρητικού πλαισίου για την βελτίωση του προφίλ των επαγγελματιών της Σχολικής Εκπαίδευσης προκειμένου να επιτευχθεί η πρόληψη της διαρροής των μεταναστών μαθητών. Ο ακριβής προσδιορισμός των μαθησιακών στόχων, των αποτελεσμάτων και των μονάδων θα βασίζεται στα πλαίσια και στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ( European Qualifications Framework -EQF) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ( European Credit system for Vocational Education & Training – ECVET).

Αυτό το προϊόν θα σχεδιαστεί σε αντιστοιχία με το επίπεδο του στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ( European Qualifications Framework -EQF) αφού ληφθούν υπόψη η πολυπλοκότητα, η έκταση και το επίπεδο της μάθησης που αναμένεται να επιτευχθεί. Θα συμπεριλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των:

  • Μαθησιακών μονάδων και συμπερασμάτων με κριτήρια την γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες.
  • Ωρών συνολικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των ωρών για επαφές, ενεργούς άσκησης, ατομικής μελέτης και αξιολόγησης και θα κατανέμει μονάδες αντίστοιχες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ( European Credit system for Vocational Education & Training – ECVET).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.